Polityka zwrotów i reklamacje

Prawo odstąpienia od umowy

1. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytego Towaru lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy zawartej na odległość (dotyczy towarów zakupionych w sklepie internetowym), bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności (w tym koszty transportu) z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 7.5. Regulaminu.
Aby odstąpić od zawartej umowy, należy poinformować nas pisemnie na adres: ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: krisko@krisko.lublin.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
Mogą Państwo skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej, lub z wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego w załączniku nr 2 Ustawy o Prawach Konsumenta.
Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy taką samą drogą jaką otrzymaliśmy Oświadczenie odstąpienia od umowy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Dane do przelewu: [nazwa i adres właściciela rachunku oraz nr konta bankowego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. W przypadku umowy która obejmuje wiele Towarów, które były dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od dostarczenia ostatniego Towaru, partii lub części. W przypadku umowy która polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od dostarczenia pierwszego Towaru. Dla pozostałych umów – od dnia zawarcia Umowy.

3. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy, lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania (w zależności od tego które zdarzenie nastąpiło wcześniej).
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte w transakcji, chyba że konsument wyrazi zgodę na inne rozwiązanie, które to rozwiązanie nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4. Prawo do odstąpienia od umowy na odległość przez konsumenta jest wyłączone w przypadku

  • jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, lub innych ważnych powodów, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  • umowy zawartej w drodze aukcji publicznej

 

5. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Klienta od umowy, które obowiązany jest ponieść Klient.

a.) Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
b.) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru
c.) W przypadku produktu będącego usługą, której wykonanie, na wyraźne żądanie konsumenta, rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo Odstąpienia od umowy, po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
d.) Klient ponosi także odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania nas o odstąpieniu od umowy. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

PHU KRISKO,
ul. Wojciechowska 5A
20-704 Lublin

7. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.


 

Reklamacje dotyczące Towarów

1. PHU KRISKO Krzysztof Kowal, Dąbrowica 168C, 21-008 Tomaszowice jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, z tytułu rękojmi.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar/Produkt bez wad.

3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: krisko@krisko.lublin.pl lub na adres pocztowy: PHU KRISKO ul. Wojciechowska 5A, 20-704 Lublin.

4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji

a.) informacji i okoliczności dotyczących reklamacji Towaru, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady.
b.) żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny, albo odstąpienia od Umowy Sprzedaży
c.) danych kontaktowych składającego reklamację
Wymogi te mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub wykonania uprawnień Klienta wynikających z tytułu rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Towaru/Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Towaru na koszt Sprzedawcy na adres: ul. Wojciechowska 5A, 20-704 Lublin. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby niemożliwe, albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie Towaru, po uprzednim uzgodnieniu terminu, w miejscu, w którym towar się znajduje.

7. Prośba o dostarczenie Towaru, o której mowa w punkcie 8.6. Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w punkcie 8.5. Regulaminu, oraz nie narusza prawa klienta, żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Towaru i ponownego zamontowania Towaru po dokonaniu wymiany na wolny od wad, lub usunięcia wady, o którym mowa w art. 561(1) Kodeksu cywilnego.


 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych, miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http//www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http//www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; http//www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sadu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. O Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dn 25 września 2001r. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
b.) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej zgodnie z art.36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. O Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.) z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą. Informacje na ten temat dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
c.) klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego, lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Federacja Konsumentów). Porady udzielane są przez Stowarzyszenie konsumentów Polskich pod adresem poczty elektronicznej: porady@dlakonsumentow.pl, przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym nr telefonu: 800-007-707.

do góry
Przejdź do porównywarki
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl