Warunki zwrotu kontenerów

Ogólne warunki obrotu opakowaniami zwrotnymi
Sarzyna Chemical sp. z o.o.

1. Niniejsze Warunki Obrotu Opakowaniami Zwrotnymi mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów dostarczanych w opakowaniach zwrotnych (dalej zwanych opakowaniami), zawartych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym

2. Sprzedający pobiera kaucje za opakowanie, którą Kupujący powinien doliczyć przy zapłacie za dostarczony towar.

3. Przy odbiorze towaru dostarczonego w opakowaniach Kupujący powinien sprawdzić zgodność ilości i rodzaju opakowań z danymi wskazanymi w dokumentach dostawy (faktura VAT, WZ)

4. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy:
 a) sporządzić protokół niezgodności dla dostaw kurierem
 b) wpisać adnotację w dokumencie dostawy dla dostaw organizowanych przez Sprzedawcę, podpisaną przez przedstawiciela Kupującego i przewoźnika
Ponadto Kupujący winien w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty odbioru zgłosić stwierdzone rozbieżności Sprzedawcy bezpośrednio na adres krisko@krisko.lublin.pl

5. Sprzedawca powiadomi Kupującego o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych rozbieżności w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania zgłoszenia na adres zwrotny e-mail z którego otrzymano zgłoszenie

6. Kupujący jest zobowiązany zwrócić Sprzedawcy udostępnione  do korzystania opakowania w terminie 50 dni od daty odbioru towaru zakupionego w opakowaniu. Jeżeli po upływie ww. terminu opakowanie nie zostanie zwrócone do Sprzedawcy w stanie umożliwiającym jego dalsze użycie, Sprzedający zastrzega sobie prawo uznania opakowania za sprzedane, co jest jednoznaczne z brakiem zwrotu kaucji za opakowanie.

za kontener 1000L - kaucja wynosi 700 zł netto

7. Przed upływem powyższego terminu (50 dni) Kupujący otrzyma dodatkowe wezwanie do zwrotu opakowań, skierowane na co najmniej 7 dni przed ustaloną datą zwrotu opakowania. Wezwanie zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej wskazany przez kupującego do kontaktów w kwestiach dotyczących gospodarki opakowaniowej. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia potrzeby aktualizacji wskazanego kontaktu Sprzedającemu.

8. Kupujący zobowiązany jest do zgłoszenia potrzeby odbioru opakowań Sprzedającemu lub na adres krisko@krisko.lublin.pl

9. Kupujący dokonuje zwrotu opakowań wyłącznie przewoźnikowi zaawizowanemu przez Sprzedawcę, który ponosi koszty transportu zwracanych opakowań. Kupujący nie może zwracać opakowań firmom kurierskim bez wcześniejszego potwierdzenia takiej możliwości u Sprzedającego.

10. Minimalna ilość kontenerów odbierana na koszt Sprzedającego wynosi 10 szt.

11. Sprzedający zobowiązany jest do odbioru od kupującego zwracanych opakowań, o ile nie zachodzi przypadek wskazany w pkt. 12

12. W przypadku gdy Kupujący przedstawi do zwrotu:

 a) opakowania uszkodzone;
 b) opakowania, które nie są całkowicie opróżnione;
 c) opakowania, które są zanieczyszczone substancjami innymi niż te, które zostały w tych opakowaniach dostarczone przez Sprzedawcę.

Sprzedawca według oceny stanu kontenerów producenta (Sarzyna Chemical sp. z o.o.), zastrzega sobie prawo do odmowy odebrania opakowań ze skutkami wynikającymi z ust.6 albo odbioru opakowań i obciążenia Kupującego odpowiednią kwotą wynikającą z ust. 6. W przypadku gdy Sprzedawca będzie zmuszony ponieść koszty związane z utylizacją pozostałego w opakowaniu towaru, to wówczas wszelkie koszty i ryzyko dokonania utylizacji będą obciążać Kupującego. Kupujący zostanie obciążony tymi kosztami na podstawie refaktury wystawionej przez Sprzedającego z terminem płatności określonym w fakturze.

13. Za zwrócone, nadające się do dalszego użytkowania opakowanie, Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę korygującą. Sprzedający zwróci Kupującemu kaucję na wskazany przez niego rachunek bankowy w terminie 7 dni od daty otrzymania podpisanej przez Kupującego faktury korygującej.

do góry
Przejdź do porównywarki
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl